Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin
Kopiowanie, prezentowanie publiczne, wykorzystywanie naszych prac, zdjęć oraz wykorzystywanie w inny sposób serwisu Enitka w celach komercyjnych bez zgody autorów jest z mocy obowiązującego prawa ZABRONIONE! Naruszenie praw autorskich  świadczy o braku pomysłu na własną działalność oraz stanowi pogwałcenie ogólnie przyjętych zasad dobrego obyczaju.
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” między innymi:
 Art. 1.
[Przedmiot Prawa Autorskiego]
1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
 
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Tomasz Kwaśny Verde z siedzibą w Mszanie Dolnej 34-730, ul. Rakoczego 1, za pośrednictwem sklepu internetowego www.enitka.com.pl  (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym Enitka ”)
Dane firmy :
Tomasz Kwaśny Verde
Ul. Rakoczego 1, 34-730 Mszana Dolna
Nip  6792530052
nr konta Pekao sa : 05 1240 4722 1111 0010 9357 5842
Sklep Internetowy Enitka jest platformą ułatwiająca zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy kupującym i sprzedawcą, której przedmiotem są produkty będące rękodziełem i posiadające walory artystyczne.

REGULAMIN Sklepu Internetowego Enitka

Definicje
Administrator , dane kontaktowe
Tomasz Kwaśny Verde
Ul. Rakoczego 1, 34-730 Mszana Dolna
Osoba do kontaktu z klientami Edyta Kwaśny
tel. kom: 604 184 005
adresy poczty e-mail: enitka@enitka.com.pl

1. Adres dostawy – winien zawierać imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2.Cennik dostaw – zdefiniowany w koszyku zakupów przez sprzedającego rodzaj i koszt dostawy produktu
3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w momencie znalezienia się produktu w koszyku zakupów.
4. Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
5.Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o danym produkcie z unikalnym numerem (kodem ) produktu
6. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej korzystający z treści zawartych na stronie internetowej Sklepu, będący potencjalnym nabywcą wyrobów w nim oferowanych.
7. Konsument -  osoba fizyczna nabywająca towary dla zaspokojenia swoich  potrzeb.
8.Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
9.Formularz zwrotu – formularz przy pomocy którego klient może odstąpić od umowy zawartej ze sprzedawcą.
10. Rejestracja – proces tworzenia Konta w sklepie Internetowym Studio Manufaktury Enitka polegający na wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
11. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Studio Manufaktury Enitka
12. Serwis Internetowy – serwis internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.enitka.pl
13. SKLEP – dedykowana strona internetowa sprzedawcy w serwisie Internetowym w ramach której, widoczne są produkty sprzedawcy.
14. Sprzedawca – Usługobiorca będący właścicielem produktu dostępnego w Serwisie Internetowym i stroną Umowy Sprzedaży.
15.Towar (wyrób , rzecz, produkt ,przedmiot)- oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony Internetowej sklepu mogący być przedmiotem umowy sprzedaży
16. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między klientem a sprzedawcą.
17.Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem serwisu Internetowego.
18. Wada fizyczna . Przyjmuje się, że rzecz jest wadliwa, jeżeli:
•    zmniejszona jest jej wartość
•    zmniejszona jest jej użyteczność ze względu na oznaczony w umowie cel albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy;
•    nie ma właściwości, o których kupujący był zapewniony przez sprzedawcę;
•    jest niekompletna
19.Wada prawna Mamy z nią do czynienia, gdy:
•    rzecz nie jest własnością sprzedającego;
•    jest obciążona prawem lub prawami osoby trzeciej
20. Zamówienie - oświadczenie woli kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym.
 
Ogólne założenia regulaminu
 
Art. 1.
Regulamin reguluje zasady dokonywania zakupu wyrobów rękodzielniczych oferowanych w sklepie internetowym Studio Manufaktury Enitka, określa prawa i obowiązki klientów oraz sprzedawcy, a także reguluje zasady odpowiedzialności Sprzedawcy.
Art. 2
Regulamin opiera się na wymaganiach wprowadzonych ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ,ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ,oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
Art. 3
Klient przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Art.4
Sprzedawca zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu
W realizacji procesu sprzedaży i obsługi po sprzedażowej.
Proces zakupu
Art.1
Klient, może zdecydować się na zakup w sklepie internetowym Enitka poprzez rejestrację konta lub dokonać zakupu bez rejestracji konta .
Zobowiązany jest do wypełnienia formularza wysyłkowego, a w nim pól oznaczonych jako obowiązkowe do prawidłowej realizacji zamówienia.
Imię ,nazwisko ,adres lub w odniesieniu do przedsiębiorców nazwa firmy ,adres, numer NIP, numer telefonu. Podanie internetowego adresu kontaktowego poczty e-mail.
Procedura zamówienia stosowana w sklepie internetowym Enitka

1. dodanie do koszyka produktu, 2. wybór rodzaju dostawy, 3. wybór rodzaju płatności, 4. wybór miejsca dostawy, 5. złożenie w serwisie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdź zamówienie”. 6.potwierdzenie złożenia zamówienia przez sprzedającego. 7. Realizacja oraz dostawa produktu do zamawiającego
 
Art. 2
Klient dokonując zakupu i wysyłając formularz zamówienia w sklepie internetowym Enitka oświadcza ,że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, podane w formularzu dane są zgodne ze stanem faktycznym ,wolne od wad i praw osób trzecich .
Art. 3
Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia następuje za pomocą poczty e-mail. Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego wpływu lub odmówić przyjęcia zamówienia w tym terminie, jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane zgodnie z warunkami regulaminu z przyczyn niezawinionych przez sprzedawcę. Sklep zajmuje się sprzedażą jednostkowych ,a czasem unikalnych wyrobów rękodzielniczych i taka sytuacja może mieć miejsce. Zamówienia z indywidualnymi wymogami klienta i ustaleniami typu:dobór materiałów, wygląd, rozmiar ,zastosowane dodatki itp. są uzgadniane pocztą e-mail i (indywidualnie w porozumieniu i za akceptacją kupującego) ustalane są szczegóły realizacji oraz termin dostawy.
Art.4
Po zawarciu umowy sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć umówiony wyrób klientowi oraz przenieść na niego własność przedmiotu . Klient zobowiązuje się do odbioru wyrobu i zapłaty umówionej ceny.
Ceny i płatności
Art.1
Ceny produktów oferowanych w sklepie internetowym Studio Manufaktury Enitka podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Ceny zamieszczone na poszczególnych podstronach (przy produkcie ) nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy w momencie dodania produktu do koszyka przed złożeniem zamówienia.
Art.2
Sklep przyjmuje wpłaty wyłącznie w złotych polskich oraz euro, natomiast dokumenty sprzedażowe wystawia tylko w złotych polskich (kwoty w euro są przeliczone po odpowiednim kursie waluty NBP).
Art.3
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen w sklepie internetowym Enitka lecz zmiany te nie będą dotyczyć zamówień złożonych przed zmianą cennika.
Art. 4
W sklepie internetowym Enitka dostępne są następujące sposoby płatności za produkt w związku z zawartą umową sprzedaży:
1.    Przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany przez sprzedawcę.
2.    Płatność za pomocą portalu PayPal
3.    Płatność za pomocą Przelewy24 .
Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty na konto sprzedawcy z tytułu umowy sprzedaży w terminie 5 dni od dnia jej potwierdzenia przez sprzedawcę, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej ( może mieć miejsce przy zamówieniach indywidualnych lub składanych przez przedsiębiorców lub Instytucje Publiczne terminy dostawy i płatności mogą odbiegać od podanych w niniejszym regulaminie ,stanowią o nich odrębne umowy i uzgodnienia między kupującym,a sprzedającym)

Dostawa i odbiór towaru
 
Sprzedawca dostarcza zamówione wyroby na adres dostawy wskazany w zamówieniu złożonym przez klienta.
Termin dostawy uzależniony jest od rodzaju zamówienia oraz od wybranej przez klienta formy płatności. Jeśli dotyczy towaru dostępnego w sklepie waha się między 5-7 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia indywidualnego uzgadniany jest każdorazowo z klientem pocztą e-mail.
Koszty dostawy wyrobów uzależnione są od dokonanego przez klienta wyboru sposobu dostawy i płatności, od gabarytów przedmiotu i jego wagi. Klient informowany jest o kosztach dostawy przed zawarciem umowy sprzedaży.
Klient zobowiązany jest do przeglądu przesyłki podczas jej odbioru, w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub ubytków powstałych podczas transportu winien wraz z przedstawicielem dostawcy (pracownik firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej) spisać odpowiedni protokół  szkody. Dostawca przesyłki zobowiązany jest posiadać odpowiedni druk.
 
Reklamacje i zwroty
 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej i wysłane pocztą w formie papierowej na adres firmy Enitka lub elektronicznej poprzez e-mail.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz odesłaniu rzeczy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostawy produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba ,że za obopólną zgodą ustalą inny dogodny sposób zwrotu.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru,
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest produkt objęty promocją cenową w chwili zakupu lub wykonany został według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W sklepie internetowym Enitka będą to wyroby wykonane ręcznie na indywidualne życzenie konsumenta z jego preferencjami (wybór materiałów, szycie na indywidualną miarę, dodatkowy haft itp.)
 

Reklamacja
 
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) prawa konsumenta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć  produkt bez wad. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i wysłane pocztą w formie papierowej na adres firmy Enitka lub elektronicznej poprzez e-mail w sklepie internetowym Enitka. Uzasadnione roszczenia będą załatwiane na drodze ugody,mogą być zaspokojone w dogodny dla klienta sposób polegający na obniżeniu ceny za produkt, naprawie usterki, wymianie wadliwej rzeczy. Po wyczerpaniu innych możliwości lub na wyraźną prośbę kupującego może być to również odstąpienie od umowy i zwrot wpłaty.
Sprzedawca odpowie na reklamację klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
Ponowna dostawa towaru do Kupującego odbywa się na koszt Sprzedawcy. Dołożymy starań by wszystkie uzasadnione roszczenia klienta zostały zaspokojone,
Klient posiada prawo zwrócenia się do wielu instancji w tym do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),do Rzecznika Praw Konsumentów oraz innych organizacji zajmujących się ochroną praw konsumentów w tym Federacji Konsumentów.
Postanowienia końcowe
 
W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie po sprzedażowym obowiązuje (Klienta i Sprzedawcę) regulamin   obowiązkowo zaakceptowany przez klienta przy składaniu zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym Kodeksu Cywilnego .
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl